algemene voorwaarden per 1 april 2011

Artikel 1:  Definities

 

1.1.

Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon met wie ProPlanet B.V. een overeenkomst is aangegaan

Opdrachtnemer: ProPlanet B.V.

Partij(en): Partij(en) bij de te sluiten overeenkomst

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij ProPlanet B.V. goederen en diensten van welke aard ook levert of zou kunnen leveren, ook indien deze goederen en diensten niet nader in deze voorwaarden zijn beschreven.

 

2.2.

Al onze aanbiedingen, overeenkomsten tot verkoop en/of levering van onze artikelen, diensten, werkzaamheden en adviezen worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden, behoudens andere dwingendrechtelijke bepalingen. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden. 

 

2.3.

Tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk door ons is aanvaard, gelden de door de opdrachtgever en/of derden gehanteerde algemene voorwaarden niet.

 

2.4.

Mocht enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig zijn, of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal de nietige of vernietigde bepaling van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

2.5.

In geval van strijdigheid van bepalingen in de overeenkomst, algemene voorwaarden of bijlagen, geldt de volgende rangorde:

1. De overeenkomst

2. De bijlage(n)

3. De algemene voorwaarden

 

Artikel 3:  Tot stand komen overeenkomst

 

3.1.

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door de opdrachtgever aan ProPlanet B.V. een opdrachtbevestiging is gestuurd. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

3.2.

Alle offertes van ProPlanet B.V. zijn vrijblijvend, tenzij anders is bepaald

 

3.3.

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

 

3.4.

Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als 

opdrachtbevestiging beschouwd.

 

3.5.

Voor de omvang en de aard van de verplichtingen van ProPlanet B.V. is de tekst van de opdrachtbevestiging/factuur bindend. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de inhoud van de opdrachtbevestiging/factuur, dient hij zulks binnen acht (8) werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging/factuur schriftelijk aan ProPlanet B.V. kenbaar te maken.

 

Artikel 4:  Prijzen

 

4.1.

Een aanbieding of (prijs)opgave bindt ProPlanet B.V. niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.

ProPlanet B.V. is gerechtigd bestellingen, orders en dergelijke zonder opgave van redenen te weigeren.

 

4.2.

Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. De tarieven zijn in Euro.

 

4.3.

Een tussentijdse verandering van wettelijke heffingen en/of verandering respectievelijk indexering van het niveau van lonen en kosten kan door ProPlanet B.V. aan opdrachtgever worden doorberekend. Met indexering van het niveau van lonen en kosten wordt steeds bedoeld een aanpassing conform de meest recente door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde prijsindex CAO lonen voor zakelijke dienstverlening.

 

4.4.

ProPlanet B.V. is gerechtigd de gehanteerde tarieven te verhogen. ProPlanet B.V. zal opdrachtgever ten minste 1 maand van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging, uitgezonderd een verhoging conform bovengenoemd artikel 4.2, het recht de betreffende overeenkomst op te zeggen binnen 7 dagen na kennisgeving van ProPlanet B.V. genoemde datum waarop de prijs of tariefsaanpassing in werking zou treden.

 

4.5. De prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

4.6.

Indien blijkt dat bij de aanvraag of overeenkomst door opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft ProPlanet B.V. het recht de prijzen hierover aan te passen of betreffende overeenkomst direct op te zeggen.

 

4.7.

Offertes van ProPlanet B.V. zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

 

Artikel 5:  Betalingsvoorwaarden

 

5.1.

Betaling door opdrachtgever aan ProPlanet B.V. dient te geschieden conform de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Bij gebreke van zulke voorwaarden dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling geschiedt zonder enige inhouding of verrekening en zonder dat opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. ProPlanet B.V. behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te eisen.

 

5.2.

Bij te late betaling is opdrachtgever door het enkele verstrijken van een betalingstermijn in verzuim. Zonder nadere ingebrekestelling zal opdrachtgever vanaf die datum een onmiddellijk opeisbare vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd zijn, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.

 

5.3.

Bij gebreke van specifieke betalingscondities zal opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot korting of verrekening.

 

5.4.

Bij een niet tijdige betaling is opdrachtgever, naast het verschuldigde en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het door opdrachtgever aan ProPlanet B.V. verschuldigde bedrag.

 

5.5.

De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op de vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

 

5.6.

ProPlanet B.V. heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop opdrachtgever al hetgeen hij aan ProPlanet B.V. verschuldigd is heeft voldaan. 

 

Artikel 6:  Geheimhouding

 

6.1.

Partijen verplichten zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de andere partij. Iedere partij zal redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde deze verplichting zo goed mogelijk te kunnen nakomen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan haar medewerkers alsmede aan de door hen ingeschakelde derden, en hun werknemer, ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen. 

 

6.2.

Opdrachtgever zal de inhoud van de rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van ProPlanet B.V., die niet opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken, tenzij opdrachtgever daartoe schriftelijke toestemming van ProPlanet B.V. heeft verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval ProPlanet B.V. voor zichzelf in een administratieve-, civiele-, of strafprocedure optreedt waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. 

 

6.3.

Zonder toestemming van ProPlanet B.V. is het opdrachtgever verboden de door ProPlanet B.V. verschafte toegang- en identificatiecodes aan derden over te dragen. Opdrachtgever behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik van toegangs- of identificatiecodes, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van ProPlanet B.V..

 

6.4.

Indien opdrachtgever toerekenbaar te kort schiet in de uitvoering van dit artikel, verbeurt deze partij een zonder rechterlijke tussenkomst onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000,00 per gebeurtenis. Onverminderd om alle verdere rechten, waaronder die op nakoming en/of vergoeding van de door haar geleden schade.

 

6.5.

De geheimhoudingsplicht geldt tot ten minste twee (2) jaar na beëindiging van de overeenkomst of zoveel langer krachtens wettelijke regelingen

 

Artikel 7:  Rechten van intellectuele of industriële eigendom

 

7.1.

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, documentatie, rapporten, coaching materiaal, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ProPlanet B.V. of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overig zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen. 

 

7.2.

Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van intellectueel of industrieel eigendomsrecht van ProPlanet B.V. te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.

 

7.3.

Het is ProPlanet B.V. toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de programmatuur of materialen. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan ProPlanet B.V. van apparatuur, programmatuur, websites, databestanden, voor websites bestemde informatie, muziek, teksten, logo’s, foto’s, filmmateriaal, domeinnamen, e.d. of andere materialen met het doel van gebruik, bewerking, of met het doel van uitvoering van (pre-) installatiewerkzaamheden of configuratiewerkzaamheden door ProPlanet B.V. Indien ProPlanet B.V. een prestatie heeft geleverd naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen door of namens opdrachtgever beschikbaar gesteld, garandeert opdrachtgever dat daardoor geen intellectuele eigendomsrechten van derden worden aangetast. Opdrachtgever zal ProPlanet B.V. vrijwaren tegen elke actie of vordering welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

Artikel 8: Gebruiksrecht

 

8.1.

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 verleent ProPlanet B.V. opdrachtgever het niet-exclusieve recht op het gebruik van de krachtens deze overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, documentatie, rapporten, coaching materiaal, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan. Opdrachtgever zal de tussen de partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar.

 

8.2.

Het is opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

8.3.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur geheel of gedeeltelijk tot de broncode te herleiden (“reverse engeneering”), behoudens in die gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk toestaat. 

 

Artikel 9:  Eigendomsvoorbehoud

 

9.1.

Alle door ProPlanet B.V. krachtens een overeenkomst aan opdrachtgever geleverde zaken, zoals gegevensdragers en handboeken, blijven eigendom van ProPlanet B.V. totdat alle bedragen die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens die overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 5.1 en 5.2 volledig aan ProPlanet B.V. zijn voldaan. 

 

9.2.

Indien op door ProPlanet B.V. krachtens een overeenkomst aan opdrachtgever geleverde zaken beslag wordt gelegd, dient opdrachtgever ProPlanet B.V. terstond op de hoogte te stellen. De opdrachtgever dient bij een eventueel beslag, bij een uitgesproken faillissement van opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op het eigendomsrecht van ProPlanet B.V.. 

 

9.3.

In geval opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegen ProPlanet B.V. niet nakomt, is ProPlanet B.V. zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van ProPlanet B.V. op vergoeding van schade, gederfde winst en interest. 

 

Artikel 10:  Medewerking door Opdrachtgever

 

10.1.

Opdrachtgever realiseert zich dat het operationeel houden van software een voortdurend proces is dat gepaard gaat met investeringen door alle betrokken partijen van tijd, geld en energie. Mede op grond hiervan dient opdrachtgever zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de met ProPlanet B.V. gesloten overeenkomst. Opdrachtgever zal ProPlanet B.V. steeds tijdig nuttige en noodzakelijke informatie verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie.

 

10.2.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassingen van de programmatuur van ProPlanet B.V. en van de door ProPlanet B.V. te leveren diensten, voor de invoering in zijn organisatie van de daarvoor noodzakelijke procedures, alsmede voor het beveiligen van gegevens, zoals het regelmatig – in elk geval op de door de programmatuur aangegeven momenten – maken van back-ups van databestanden. Ook zal opdrachtgever door ProPlanet B.V. aan opdrachtgever verstrekte updates, upgrades en dergelijke tijdig en op de juiste wijze (doen) installeren. Het is gebruiker niet toegestaan bestanden handmatig te wijzigen, extra bestanden aan de programmatuur toe te voegen of, behoudens in alle gevallen door de programmatuur aangegeven, bestanden anderszins aan te passen.

 

10.3.

Indien is overeengekomen, dat de Opdrachtgever materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

 

10.4.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie van opdrachtgever niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van ProPlanet B.V. is gesteld of opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens ProPlanet B.V. voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van ProPlanet B.V. leiden en kunnen extra kosten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

10.5.

In de gevallen dat medewerkers van ProPlanet B.V. ten kantore van opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal opdrachtgever er voor zorg dragen dat deze medewerkers ongestoord hun werkzaamheden kunnen verrichten. Opdrachtgever zal kosteloos zorg dragen voor de door die werknemers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever brengt de ruimten waar deze werknemers hun werkzaamheden moeten verrichten, en/of waar (op-) geleverde producten zich bevinden, in overeenstemming met de daaraan door ProPlanet B.V. gestelde eisen met betrekking tot onder andere temperatuur, vochtigheidsgraad en stroomtoevoer. 

 

Artikel 11: Opschorten van diensten en eigendomsvoorbehoud

 

11.1.

ProPlanet  B.V. behoudt zich het recht voor de overeengekomen diensten tijdelijk op te schorten en/of het gebruik er van te beperken indien: 

 

a. De opdrachtgever ter zake van bedoelde diensten in gebreke is ten aanzien van een van zijn verplichtingen jegens ProPlanet B.V.:

b. De opdrachtgever door zijn handelen en/of nalaten direct gevaar oplevert voor het functioneren van het systeem van ProPlanet B.V. of dat     

van derden;

c.  Redelijkerwijs kan worden vermoed dat het ter beschikking stellen of laten bewerken door ProPlanet B.V. van gegevens en/of programmatuur onrechtmatig is;

d.  De verplichting tot betaling van periodiek verschuldigde vergoedingen blijft gedurende de tijd van de opschorting bestaan, tenzij de reden  

van de opschorting niet aan opdrachtgever te wijten is.

 

11.2

Tot het leveren van diensten wordt weer overgegaan, nadat opdrachtgever binnen een door ProPlanet B.V. gestelde termijn alsnog  zijn verplichtingen is nagekomen en het ter zake vastgestelde bedrag voor weder indienststelling heeft voldaan.

 

11.3

De afloop van de in lid 2 genoemde termijn wordt gezien als een voldoende zwaarwegende reden de overeenkomst met directe ingang op te zeggen.

 

Artikel 12: Leveringstermijnen

 

12.1.

Alle door ProPlanet B.V. genoemde (leverings) termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen ProPlanet B.V. en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden. Een extensieve overschrijding van de termijnen kan worden beschouwd als een grond tot ontbinding van de overeenkomst. Overschrijding van enig leveringstermijn kan nimmer leiden tot ontstaan van een recht op enige schadevergoeding voor opdrachtgever. ProPlanet B.V. is te allen tijde gerechtigd in gedeelten te leveren.

Artikel 13: Overname personeel

 

13.1.

Het is opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen opdrachtgever en ProPlanet B.V. voortduurt, alsmede 1 jaar na afloop daarvan, werknemers van ProPlanet B.V. en door ProPlanet eventueel ten behoeve van de uitvoering van de opdracht in te schakelen personen, die niet als werknemer  in dienst zijn c.q. waren bij ProPlanet of van een aan ProPlanet gelieerde onderneming, in dienst te nemen dan wel op een andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ProPlanet B.V.. Onder werknemers van ProPlanet B.V. worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van ProPlanet B.V. of van één van de aan ProPlanet B.V. gelieerde ondernemingen of die niet langer dan zes maanden geleden in dienst van ProPlanet B.V. of van één van de aan ProPlanet gelieerde ondernemingen waren. 

 

Artikel 14: Beëindiging

 

14.1.

De overeenkomst kan, tenzij partijen anders overeenkomen, uitsluitend worden beëindigd door ontbinding, en zulks uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief; rechtelijke tussenkomst is niet vereist.

 

14.2.

Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door ProPlanet B.V. nog niet is uitgevoerd.

 

14.3.

Bedragen die ProPlanet B.V. voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

 

14.4.

In afwijking van het bepaalde in artikel 14.1 kan ProPlanet B.V. de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, in dien aan hem (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend, indien hij anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichting te voldoen of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. ProPlanet B.V. zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

 

Artikel 15: Aansprakelijkheid/risico

 

15.1.

Behoudens voor schade welke veroorzaakt is door de eigen opzet of de eigen schuld van ProPlanet B.V., is ProPlanet B.V. slechts aansprakelijk voor schade voor zover in de volgend leden van dit artikel omschreven.

 

15.2.

De aansprakelijkheid van ProPlanet B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever ProPlanet B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en ProPlanet B.V. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ProPlanet B.V. in staat is adequaat te reageren.

 

15.3.

De totale aansprakelijkheid van ProPlanet B.V., uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot een bedrag gelijk aan 50% van de op grond van de overeenkomst met de wederpartij gefactureerde of te factureren bedragen excl. BTW. Indien en voor zover de betreffende overeenkomst leidt tot periodieke betalingen, zal ProPlanet B.V. nimmer meer verschuldigd zijn dan 50% van de door haar over 6 maanden voorafgaande aan haar verzuim gefactureerde bedragen. De in dit artikellid omschreven bedragen worden verminderd met de door ProPlanet B.V. verleende crediteringen. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan de uitkering die de aansprakelijkheidsverzekeraar van ProPlanet B.V. in voorkomende gevallen toekent.

 

15.4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. De aantoonbare redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van ProPlanet B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst wordt ontbonden of indien de schade is te wijten aan opdrachtgever;

b. Schade aan programmatuur en apparatuur, waaronder verstaan wordt: materiële beschadiging alsmede gebrekkig of niet functioneren;

c. Materiële schade aan andere eigendommen van de andere partij en/of  derden;

d. Aantoonbare redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

e. Aantoonbare redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden

 

15.5

De totale aansprakelijkheid van ProPlanet B.V. voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan de uitkering die de aansprakelijkheidsverzekeraar van ProPlanet B.V. in voorkomende gevallen toekent.

 

15.6

Aansprakelijkheid van ProPlanet B.V. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.

 

15.7

Opdrachtgever vrijwaart ProPlanet B.V. voor aanspraken van derden voortvloeiende uit of verband houdende met (de uitvoering van) de overeenkomst met de opdrachtgever tenzij de opdrachtgever deze aanspraken zelf jegens ProPlanet B.V. geldend zou kunnen maken, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, als de opdrachtgever de schade zelf geleden zou hebben.

 

15.8

Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover de opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken resp. meer of ander schade te voorkomen, alsmede ProPlanet B.V. ter zake niet spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

 

15.9

Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, programmatuur, documenten of gegevens (codes, wachtwoorden etc.) die voorwerp van deze overeenkomst zijn, gaat over op de opdrachtgever op het moment waarop deze in feitelijke beschikkingsmacht van opdrachtgever of een hulppersoon van opdrachtgever zijn gebracht.

 

15.10

Opdrachtgever vrijwaart ProPlanet B.V. en  medewerkers van  ProPlanet B.V. voor alle aanspraken van derden, in het bijzonder voor aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door ProPlanet B.V. geleverde apparatuur, programmatuur, websites, databestanden of andere materialen, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur, websites, databestanden of andere materialen.

 

Artikel 16: Garantie

 

16.1

ProPlanet B.V. garandeert dat opgaaf door haar van (enige aanduiding van) haar producten met zorg wordt gedaan, doch ProPlanet B.V. kan er niet voor instaan dat terzake geen (kleine) afwijkingen kunnen voorkomen.

 

Artikel 17: Inspectie en klachten

 

17.1.

Klachten dienen door de opdrachtgever binnen 2 weken na levering c.q. na het verrichten van de prestatie aan ProPlanet B.V. te worden meegedeeld. Een klacht schort de verplichting tot betaling niet op. Eventuele – uit een gebrek voortvloeiende – aansprakelijkheid is beperkt tot datgene wat in artikel 14 is bepaald.

 

17.2.

De opdrachtgever is gehouden om na het meedelen van de klacht het gebruik van de betreffende producten te staken teneinde complicaties voor ProPlanet B.V. te vermijden. Opdrachtgever zal alle medewerking verlenen aan eventueel onderzoek van de klacht, bij gebreke waarvan ProPlanet B.V. de klacht niet in behandeling behoeft te nemen. Het staat opdrachtgever niet vrij producten aan ProPlanet B.V. te retourneren voordat ProPlanet B.V. hiermee heeft ingestemd.

 

Artikel 18: Overmacht

 

18.1.

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval ProPlanet B.V. door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ProPlanet B.V. kan worden gevergd, zal de overeenkomst worden opgeschort dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 19: Telecommunicatie

 

19.1.

Indien bij het onderhoud van apparatuur, daaronder begrepen basis support, of andere dienstverlening door ProPlanet B.V. gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, zijn partijen ieder voor zich verantwoordelijk voor de juiste keuze en tijdige beschikbaarheid daarvan aan hun zijde.

 

19.2.

ProPlanet B.V. is niet aansprakelijk voor vermindering of verlies van gegevens of verwerkingsresultaten gedurende de verzameling van gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten

  

Artikel 20: Wijziging algemene voorwaarden

 

20.1.

ProPlanet B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

20.2.

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van ProPlanet B.V. of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 

20.3.

Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum.

 

Artikel 21: Wet bescherming persoonsgegevens

 

21.1.

Partijen zijn verplicht elkaar over en weer alle medewerking te verlenen teneinde de andere partij in staat te stellen haar verplichtingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan dat opdrachtgever ProPlanet B.V. tijdig en deugdelijk zal informeren of enige verwerking in het kader van een overeenkomst onder de Wbp valt of deze verwerking is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens, dan wel bij de functionaris voor de gegevensbescherming van opdrachtgever. Voor zover de verplichting(en) genoemd in dit artikel werkzaamheden en/of kosten met zich meebrengt of meebrengen voor ProPlanet B.V., zal de opdrachtgever deze vergoeden.

 

21.2.

Opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat de verantwoordelijke in de zin van de Wbp alle verplichtingen van de Wbp zal naleven. Opdrachtgever vrijwaart ProPlanet B.V. voor alle aanspraken van derden die jegens van de Wbp alle verplichtingen van de Wbp zal naleven. Opdrachtgever ProPlanet B.V. mochten worden ingesteld op grond van de Wbp

 

Artikel 22: Toepasselijk recht en geschillen

 

22.1.

De overeenkomst tussen ProPlanet B.V. en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

 

22.2.

Alle geschillen welke tussen ProPlanet B.V. en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door ProPlanet B.V. met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van ProPlanet B.V. 

 

Versie 201102